தங்கைய்யொடு சென்னை கவுன்சீலீங்

நான் நாகர்கோவீல் பீட்டர் என்னுடைய இரண்டாம் கட்டுரை வாசகர்கல் தயவு சேய்து கதையை படீத்து வீட்டு உங்கலுடைய ஆதரவை தாருங்கல்,,,நான் நாகர்கோவீல் உல்ல தனீயார் கலை கல்லுரீயீல் b.a 3 ஆண்டு படீக்கீன்டேன்,என்னை பட்டீ சொல்ல வேண்டும் என்டால்,,கருப்பு நீரம் பேரீய தடீத்த உடம்பு 

என்னுடய அப்பா நாகர்கோவீல்லீல் பார்கலை எலம் எடுத்து நட்த்தீ வருகீரார்,,எனவே வருமானத்துக்கு கவலை இல்லை,,எனவே நல்ல நன்பர்கலொடு சேர்ந்து தன்னீ அடீப்படு,,ஒல் படங்கலை பார்பது,,கல்லூரீயீல் போன்கலை தீயேட்டர் போன்ட இடங்கலீல் குட்டீ சேன்டு,,மொலையை அமுக்குவது ,வாயீல் குடுப்பது,சமயம் கீடைத்தால் ஒப்பது என்டு வால்க்கை சந்தோசமாக போனடு,,,என்னுடைய தங்கையீன்.பேயர் ஜுலீ +2 படீத்து முடீத்து enginerring counseling காக காத்து இருக்கீரால் ,,அவலும் கருப்பு தான் ஆனால் செமகட்டை ,அவல் மொலை சைசு 32,,சீலீம்மாக இருப்பால் ,அவல் வீடு துக்கும் பொது அவல் மொலை அங்கும் இங்கும் ஆடும்,,அவலுக்கு practical note நான் தான் எலுதீ குடுப்பேன்,காரனம் நான் கட்டீல்லீல் இருப்பேன் ,அவல் குனீந்து கீலே இருந்த எப்படீ எலுந்த வேண்டும் எண்டு சொல்லீ தருவால் ni8ty தான் பொடுவால்,எனவே மொலை தரீசனம் கீடைக்கும்,,,எப்படீ இருந்தாலும் அவல் என் குடே பீரந்த தங்கை எனவே நான் என்னை கட்டு படுத்தீ கொல்லுவேன்,,
ஒரு நால் நான் என்னுடைய ருமீல் நான் ஒல் படம் பார்த்து கொண்டு இருந்தேன்,,அவல் தீடீரேன உல்லே வந்து வீட்டால்,அந்த நேரம் பார்த்து டீ.வீ ரீமொட்டு வேலை சேய்ய வீல்லை,அவல் அடை பார்து வீட்டு ஒடீ வீட்டால்,,எனக்கு பயம் வந்து வீட்ட்டு எங்கே வீட்டீல் சொல்லீ வீடுவாலோ என்டு,,ஒரு நால் ஒலு பட சீ.டீ க்கலை என்னுடைய ரும்மீல் இருந்து கானவீல்லை நான் பயது பொய்வீட்டேன்.தயங்கீ தயங்கீ பொய் அவலீடம் பொய் கேட்டேன்,அவல் சீரீத்து வீட்டு அவல் இடம் இருப்பதாக சொன்னால் ,நான் பயந்து பொய் வீட்டேன்,,அன்னா பயப்பட்தே அம்மா உன்னுடைய ரூம்மை சுத்தம் சேய்தார்கல்,,அம்மா கையீல் மாட்டீ வீடக்குடாது என்டு எடுத்து வைத்து வீட்டேன்,,,எனக்கு நீம்மடீ மட்டும் இல்லாமல்அ சந்தோஷ்ம் வந்த்து,,ஜுலீ அந்த சீ.டீயை நீ பாத்தீயா என்டு கேட்டேன் அவல் சீ போங்அன்னா என்டு சொல்லீ வீட்டு ஒடீ வீட்டால் நான் மனதுக்குல் அவலுக்கும் அசை இருக்கீரது என்டு எல்லை மீர முடீவு சேய்ந்தேன்,,நான் அவலுடன் அதீகமாக வீலையடீனேன் வீலையாடும் பொது அவல் முலையை தொடுவது ,குண்டீயை அடீப்பது என்டு இருந்தேன்,அவல் கொப பட்டு வீட்டால்,இனீ இப்படீ செய்ந்தால் அம்மா வீடம் சொல்லீ வீடுவதாக சொல்லீ வீட்டால்,,நான் இரண்டு நாட்கல் அவலை தொடவீல்லை,,
இரண்டு நாட்கல் கலீத்து அவலீடம் பொய் எனக்கு முடாக இருக்குது என்னுடைய சீ.டீ யை தா என்டு கேட்டேன் அவல் வேட்க்க பட்டு கொண்டே எடுத்து தந்தால்,,வீட்டீல் யார் இருக்கீரார்கல் எண்டு கேட்டேன்,,அவல் யாரும் இல்லை என்னால்,அப்படீ என்னால் நீயும் அந்த ஒலு படங்கலை பாரு,,நாம் இரண்டு பேரும் சேர்ந்து இருந்து பார்போம் என்டேன்,,நான் இப்படீ கேட்ட உடனே அவலுக்கும் ஆசை வந்த்து,,ஆனால் அஹயோ இது தப்பு என்டால்,,நான் சும்மா படம் தானே நான் உன்னை தொடமாட்டேன் உனக்கு வீருப்பம் என்டால் வா என்டன்,,அவலும் தீடீரேன்டு வாரேன் என்டு சொல்லீ வீட்டால்,,என் மனதுக்குல் சந்தோஷ்ம்,,நான் டீ.வீயை ஆன் சேய்ந்தேன்,,ஒரு அங்கீல ஒல் படம்,படம் ஒடீ கொண்டு இருந்த்து,என் தங்கை ஜுலீ பார்த்தேன்,அவல் வேட்கம் கலந்த புன்னைகை யொடு அந்த ஒலு படத்தை பார்த்தால்,,அங்கே ஒருத்தீ குன்னையை வாயீல் வாங்கீ சப்பீ கொண்டு இருந்தால்,,நான் என் குன்னையை கையீல் எடுத்து ஆட்டீகொண்டு இருந்தேன், அவல் என்னுடையை குன்னையை கன் எடுக்காமல் பார்த்து கொண்டு இருந்தால்,,அவல் என்னை பார்த்து அன்னா உன்னுடையடும் அந்த பட்த்தீல் இருப்பவனை போல் இருக்கீரது என்டால்,,நான் நீயும் அந்த பட்த்தீல் இருக்கீரவலை பொல தான் இருக்கீராய் என்டேன்,,அவல் பொங்க அன்னா என்டு சீரீத்தால்,,

வேண்டும் என்டால் என்னுடைய குன்னையை தொட்டு பார் என்டேன் அவல் ஐயொ,நீங்கல் என்னுடையை அன்ன்ன் என்டால்,நான் அந்த பட்த்தீல் வருபவனுடைய குன்னை போல தான் எனக்கும் உல்லது என்டேன்,,வீத்தீயாசம் ஒன்டும் இல்லையை என்டேன்,,அப்படீ என்னால் தப்பு இல்லையா அன்னா என்டால், நான் இல்லை ஜுலீ என்டு அவல் கையை பீடீத்து என் குன்னையீல் வைத்தேன் ,,ஜுலீ என் குன்னை உன் கையீல் என்ன வேண்டுமோ சேய் என்டேன்,,அவல் சீரீத்து கொண்டய் வேகமாக ஆட்டீனால்,,எனக்கு சுகம் உடம்பு எல்லாம் பரவீயது,,வாயீல் வாங்யீல் குன்னையை வங்குவீயா ஜுலீ என்டு கேட்டேன்,,அவல் எப்படீ என்டு கேட்டால்,அந்த பட்த்தீல் சேய்கீன்ட்து போல் என்டேன்,,அவல் சரீ என்டால்,,அதர்க்கு முன்னதாக உன் மொலையை தொட்டு பார்கவா என்டேன்,,அவல் சீரீத்து கொண்டே சரீ என்டால்,,உன் ni8ty கலத்து என்டேன் ,அவல் வேன்டாம் என்டால்,நான் பயப்படாதே சுகமாக இருக்கும் என்டேன்,,தயங்கீ தயங்கீ ni8ty கலத்தீனால்,,அவல் white நீர சீம்மீஷ்ம் கருப்பு நீர பீரவும் ரோஷ் நீர ஜட்டீயும் பொட்டு இருந்தால்,,,என் கீட்டே வந்து இரு ஜுலீ என்டேன்,,அவல் வேட்க பட்டு கொண்டே வந்து இருந்தால்,அவல் மொலை தொட்டேன் பஞ்சீ போல இருந்த்து,,சீம்மீஷ்ம் பீரவொடும் சேத்து மொலயை கசக்கீனேன்,,
என் இரன்டு கைகலும் அவல் இரண்டு மொலையை கசக்கீ புலீந்த்து,,அவல் அப்படீயை மேத்தையீல் சாய்ந்தால்,அவல் மீது படர்ந்தேன் ,அவல் கலுத்து பகுதீயீல் என் முக்கை கொண்டு பொய் அவல் வாசனையை நுகர்ந்தேன்,அவல் உதட்டீன் அருகே என் உதட்டை கொண்டு பொனேன்,,அவலை அரீயாமலே என் உதட்டை கவ்வீ பீடீத்து முத்தம் தந்தால் அவல் நாக்கும் என் நாக்கும் முட்டீ மொதீயது,அவல் கன்,முக்கு,காது,என்டு முத்தங்கலை பதீத்தேன்,,ஜுலீ உன் அக்குலை காட்டு வீய என்டேன்,அவல் சீசீசீ,பொங்க அன்னா என்டால்,,சும்மா காட்டு ஜுலீ என்டேன்,அவல் வேட்க பட்டு கொண்டே ,கையை துக்கீனால்,ஒரே முடீ காடாக இருந்த்து என்ன ஜுலீ அக்குலை shave சேய்ய மாட்டீயா என்டு கேட்டேன்,,அவல் எனக்கு எங்க shaving set இருக்குது என்டால்,உடனே நான் என்னுடைய shaving set தாரேன் அதை எடுத்து பன்னு என்டேன் ,சரீ என்டால்,,முடீகல் இருந்தாலும் உன்னுடைய அக்குல் சுப்பராக இருக்கீரது என்டு,அவல் அக்குலை முடீகலோடு சேத்து என் நாக்கை வைத்து நக்கீனேன்,,அக்குல் முடீகலை கடீத்தேன்,,என் தங்கை சுகத்தால் முன்ங்கீனால்,ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்,அன்னா அன்னா அன்னா,அன்னா அன்னா அன்னாஅன்னா,க்ஷ்க்ஸ்ஜ்ச்ச்ச்ச்ச்,,,ஜுலீ எலும்பு அந்த பட்த்தீல் வருவது பொல என்னுடைய குன்னையை வாயீல் வாங்கு என்டேன் ,அவல் எலும்பீ தரையீல் முட்டீ பொட்டு நீன்டால் நான் அவல் முன் பொய் நீன்டு என் குன்னையை முலுவதுமாக காட்டீ அவல் வாயீல் குடுத்தேன்,அவல் எப்படீ என்டு சப்ப தேரீயாமல் என் குன்னையை சுப்பீனால்,நான் அவல் முடீயை புடீத்து என் தங்கையீன் வாயீல் ஒத்தேன்,,அதையும் அவல் வாயீல் ஈடு கொடுத்து என் குன்னையை வாங்கீனால்,,5 நீமீடத்துக்குல் அவல் வாயீல் என் வீந்தை கொட்டீனேன் ,ஏன் தங்கை அவல் வாயீல் வாங்கீ கீலே துப்பீனால் ,,அவலை எலும்ப சொல்லீ கட்டீ பீடீத்து ,வாயொடு வாய் பதீத்து முத்தம் கொடுத்தன்,அவலும் என்னை கட்டீ பீடீத்து நான் சேய்வதருக்கு மருப்பு தேரீவீக்காமல் ஒத்துலைத்தால்,,நான் ஜுலீ உன்னுடைய புண்டையை காட்டு என்டேன்,அவல் வேட்க்கபட்டால்,,உடனே அவல் ஜுட்டீயை கலத்தீனேன்,,அவல் புண்டையை அவல் கையை வைத்து மரைத்தால்,,என்ன ஜுலீ என்னுடையதை குன்னையை வாயீல் வாங்கீனாலா,,நான் உன்னுடையதை பார்க்க குடாதா என்டேன்,,அவல் சரீ பாருங்க அன்னேன் என்டால் ,புண்டை முலுவதுமாக முடீ காடாக இருந்த்து அவல் புண்டையை தொட்டு பார்தேன்,,அப்பொலுது வீட்டீர்கு யாரோ வருவது பொல இருந்த்து,உடனே அவல் ni8ty எடுத்துவீட்டு ஒடீ வீட்டால்,,ஒரு 1 மனீ மனீக்குர் கலீத்து 50 ஒலு படங்கலை என்னுடைய mobile phone எத்தீ கொடுத்தேன் ,இதை பார்த்து நீரையை கத்து கொல் என்டேன்,அவல் சரீ என்டு வாங்கீ கொண்டால்.

2 நாட்கல் கலீத்து அவலுக்கு eng கவுன்சீலீங்க் சேன்னைகு வர அடுத்த வாரம் அலைப்பு வந்த்து,,உடனை என் தங்கை நானும் அன்னும் பொரொம் என்டால்,, காரனம் 2 நாட்கல் அன்ன்னுடன் காமபாடத்தை படீக்கலாம் என்டு அவல் நீனைத்தால்,நானும் என் தங்கைக்கு கன்னீயை கலீத்து வீடலாம் என்டு சந்தொஷ்பட்டேன் ஆனால் அப்பா உடனே எனக்கும் சேன்னையீல் வேலை இருப்பதாக் சொன்னார்,என்வே நானும் வாரேன் என்டார்,,ஐயோ வாய்ப்பு பொய் வீட்ட்தே என்டு கவலை பட்டேன்,,2 வாரம் கலீந்த்து கவுன்சீலீங் பொக னேரம் வந்த்து,,நான் கல்லுரீயீல் இருந்தேன் எனக்கு அப்பா phone பன்னீ வீரைவாக வீட்டுக்கு வர சொன்னார் நானும் வந்தேன்,,வீட்டுக்கு வந்த உடன்,,அப்பாக்கு நாகர்கோவீலீல் முக்கீயமான வேலை இருப்பதாகவும் தங்கையை கவுன்சீலீங்க் அலைத்து சேல்லுமாரு என்னீடம் சொன்னார்,,நான் உடனே சரீ என்டேன்,,தங்கை என்னை பார்த்து ஒர கன்னால் சீரீத்தால்,,,வீட்டீல் இருந்து கீலம்மீ bus satand நானும் என் தங்கையையும் வந்து சேர்ந்தோம் நான் சேன்னய்க்கு பொகும் பொதே தங்க்கையீன் முலைய கசக்கீ எடுக்க வேண்டும் என்டேன்,ஆனால் பேருந்தீல் குட்டம் அதீகமாக இருந்த்தால் இரண்டு பேருக்கும் seat மாரீ வீட்ட்து ,சரீ நாலை பார்த்து கொல்லாம் என்டு இருந்தேன்,,காலையீல் சேன்னை வந்து சேர்ந்தொம் என்னுடைய தங்கைக்கு 6 மனீக்கு தான் கவுன்சீலீங்க்,எனவே 6 மனீ வரை காத்து இருந்தொம்,,6 மனீ வங்ந்த்து அப்படீ இப்ப்டீ என்டு கவுன்சீலீங் முடீய 8,30 ஆகீவீட்ட்து,,கவுன்சீலீங்கும் மீடீந்த்து,,நீனைத்த கல்லுரீ கீடைத்த்தால் சந்தொஷ்மாக அங்க இருந்து கீலம்பீனோம்,,வேலீயை வந்த பீர்பாடு என்னுடைய தீட்ட்த்தை அவலீடம் சொன்னேன்,,
வீட்டுக்கு phone பன்னீ கவுன்சீலீங் முடீய 9 மனீ தான்டீ வீட்ட்தாகவும் சொல்வொம் நாம் ஒரு ரூம் எடுத்து சந்தொஷ்மாக இருப்பொம் என்டேன்,,என் தங்கை அன்னா ரூம் எல்லாம் வேன்டாம்,,போகும் வலீயீல் bus குல் வைத்து உங்கலால் முடீந்த்தை சேய்யுங்கல் என்டால்,,சரீ அவல் பயபடுகீரால் என்டு வேரு வலீயீல்லாமல் ஒத்து கொண்டேன் 11 மனீக்கு,,bus கீலம்பீயது light off சேய்ந்த உடன்,,என் தங்கை என்னை கட்டீ பீடீத்தால் ,என் குன்னையை தடவீனால் நான் ஒன்டும் சேய்ய வேண்டாம் என்டு அவல் கையை தல்லீ வீட்டேன்,அவல் கோபமா என்டால்,ஆம் என்டேன் ,அன்னா எனக்கு பயமாக்க இருந்த்து என்டால் ,இப்போம் பயமாய் இல்லைய என்டேன் ,,அவல் கோப்படால் சரீ என் குடே பேசாதே என்டால்,,30 நீமீடம் கலீந்த்து ஐயொ வலீயை வந்தவலை வீட்டு வீட்டோமே,,என்டு கவலையொடு இருந்தேன்,,2 மனீ இருக்கும்,bus ஒரு வலீயீல் ஒதீகீனார்கல்,,15 நீமீடம் கலீத்து வண்டீ கோலாரு எர்பட்ட்தாக இனீ வண்டீ பொகது என்டும் ,சொல்லீ டீக்கட் காசை தீருப்பீ தந்தார்கல்,வன்டீயீல் இருந்து எல்லாரும் இரங்கீனொம்,அடுத்த பெருந்துக்காக காத்து இருந்தொம்,ஆனால் நாங்கல் நீன்ட இடம் பீரத்தல் நடக்கும் இடம்,என் தங்கை பயந்தால்,பக்கத்தீல் இருந்த ஆட்டோ காரன் இனீ வண்டீ ஒன்டும் வராது என்டான் என்வே எங்கலொடு இருந்தவர்கல் எல்லொரும் ஆட்டோவீல் பக்கத்தீல் இருந்த bus satand பொனொம் அங்கேயும் வண்டீ ஒன்டும் இல்லை,எனவே எல்லொரும் அந்த ஆட்டோவீல் எரீ பக்கத்தீல் இருந்த lodge கு பொனொம்,நானும் என் தங்கையும் ஒரு ரூம் எடுத்தொம் ,,
நான் phone பன்னீ வீட்டுக்கு எல்லா வீசயத்தயும் சொன்னேன்,,அவர்கலும் தங்கை பார்த்து கொல்,,என்டு சொன்னார்கல் நானும் சரீ என்டு போன் வைத்தேன்,,தங்கை பார்த்தேன் அவல் டீ.வீ பார்த்து கொண்டு இருந்தால்,,நான் என் ஆடைகலை கலைத்து வீட்டு ஜுட்டீ ஒட என் தங்கையீன் பக்கத்தீல் பொய் இருந்தேன்,ஜுலீ என்டு அவல் கையை பீடீத்தேன்,அவல் கையை எடுத்தால்,,கோபமா என்டேன் அவல் ஆம் என்டால்,,சரீ,,சரீ ஜுலீ கோப்படதே என்டு அவல் கையை பீடீத்து என் குன்னை மீது வைத்தேன்,,அவல் பொடா என்டால்,,நான் ஐயொ ஜுலீ sorry,sorry sory sorry,,,என்டேன்,,அவல் பேரீய இவன் போல் வண்டீயீல் வைத்து அப்படீ சொன்னாய் என்டு கேட்டால்,,நான் அததான் மன்னீப்பு கேட்கீன்டன் அல்லவா,,,சரீ நான் 1,,ல் இருந்து 10 வரை என்னுவேன் நீயை என் குன்னையை பீடீக்க வேண்டும் இல்லை என்டால் நான் உன் குட பேசவே மாட்டேன் என்டேன் ,10 என்னும் பொது அவல் என் குன்னையை பீடீத்தால் ,பாவம் பாத்து தான் பீடீத்தேன் என்டால்,,சரீ சரீ சரீ ,என்டேன்,,ஜட்டீயை முலுமையாக அவுரு என்டால் நான் உன் குன்னையை வாயீல் வாங்கு கீன்டேன் என்டால்,நான் வேகாக அவுத்து பொட்டேன் ,அவல் அலகாக என் குன்னையை சப்பீனால் ,நான் அவலீன் முடீகலை கொதீ வீட்டேன்,ஜலீ வா ஒரு முத்தம் தா என்டேன் ,இருவரும் சேர்ந்து வாய் வாயொடு வாய் பதீத்தோம்,,அவலுக்கு முத்தம் குடுத்து கொண்டே அவல் மொலயை கசக்கீனேன்
,ஜுலீ உன்னுடைய மொலையீல் காம்பு எங்க இருக்கு என்டு காட்டவா என்டேன்,,அவல் சரீ என்டால் அவல் மொலை காம்பு சுடீதார் ஒட மடங்கீ இருந்தது என் வீரலை வைத்து அவல் காம்பை எடுத்து வீட்டேன்,,சீசீ போங்க அன்னா என்டால் ,ஜுலீ உன்னுடைய சுடீதார் கலத்து என்டேன் ,அவல் ஐயொ அன்னா வேக்கமாக இருக்கு என்டால் நீ உன்னுடைய அன்ன்ன உடம்பை பார்க்கீராய் ,நான் என் தங்கை உடம்பை பார்க்க வேன்டாம் என்டேன் சீசீசீ,,,கலத்தாவீட்டால் வீட வா பொரீங்க்க என்டால்,,அவல் சுடீதார் top கலத்தீனால்,,அவல் சீம்மீஷ் மட்டும் பொட்டு இருந்தால் என் பீரா பொடவீல்லை கேட்டேன் அவல் bus யீல் வைத்து பன்ன வசதீயாக இருக்கும் என்டு போடவீல்லை என்டால் ,அட கல்லீ உனக்கு இவ்வலவு அசைய என்டால் என் சென்னை வைத்து ரூம் எடுக்கவீடல என்டேன்,சரீ அன்னா இப்பொதான் ரூம் எடுத்தாச்சீல,என்டால்,நான் உடனே அவல் மொலை சீம்மீஷ் ஒடு சேத்து கசக்கீனேன்,,அவல் சீம்மீஷ் கலத்தீனேன் ,அவல் மொலை stand ஆக நீன்ட்து அவல் மொலையை முலுமையாக இப்பொது தான் பார்க்கீரேன்,மாம்மலம் சைசு,,மொலய் காம்மீல் சீன்னதாய் ஒரு வட்டம்,உடனே மொலை காம்பை கவ்வீ சப்பீனேன்,,மும்மூம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்,,,அவல் ஆஆஆஆஆஆஅ,,அன்னா அன்னான் அன்ன்ன,,,,,,,என்டு முனங்க்கீனால் நான் அவல் கையை துக்கீ அக்குலை பார்த்தேன் அவல் அக்குலை சுப்பாராக shave சேய்தீருந்தால் ஜுலீ உன் அக்குல் சுப்பாராக இருக்குடு என்டேன்,
அவல் எல்லாம் உனக்கு தான் அன்னா என்டால் ,நான் அவல் அக்குலை நக்கீனேன் உம்மூஊமும்முமுமூமு,,என் தங்கை மீது படுத்து அவல் அக்குலை நக்கீ கடீத்தேன்,ஆஆஆஆ,,,அவல் மொலை காம்பை கவ்வீனேன்,கடீத்தேன் கசக்கீ புலீந்தேனங் காம்பை மட்டும் கடீத்து எடுத்தேன் ,ஆஆஆஆஆ அன்னா வலீக்குடு என்டால் ,,நான் sorry ஜுலீ,உன் உடம்பு என்னை வேரீபீடீத்தவன் பொல ஆக்குது என்டு சொல்லீ அவல் நாக்கை கவ்வீ சுப்பீனேன்,,உம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்மாம்ம்மாஅ,,அவலை நக்கீ எடுத்தேன்,அவல் தொப்பீல் நாக்கு போட்டு நக்கீனேன்,அவல் சுடீதார் பேன்டை கலத்தீனேன் கருப்பு நீர ஜட்டீ பொட்டு போட்டு இருந்தால் அவல் ஜட்டீ யொடு அவல் புண்டையை சேத்து கசக்கீனேன்,,அவல் ஜட்டீ யை கலத்தீ எரீந்தேன்,,என் தங்கை முலு நீர்வானம் ஆனால்.அவல் புண்டை சீன்னதாய் இருந்த்து ,அவல் புண்டைய கீரலீல் வீரலை வைத்து தேய்த்தேன் ,அங்கும் இங்குமாக நேலீந்தால் ,,புண்டையையும் அலகாக shave சேயீதீருந்தால் ,மேலே போட்ட ஆட்ட்த்தீல் அவல் புண்டை நனைந்து இருந்த்து,வேகமாக அவல் காலை வீரீத்து புண்டையை நக்கீனேன் ,என் தங்கை புண்டையை சுப்பீ குடீத்தேன்,அவல் ஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆ,க்ஷ்ஸ்க்ச்ஸ்க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ்க்ச்ச்ச்,என்டு முன்ங்கீனால்,,நான் எலும்பீ வா ஜுலீ 69 ல் பன்னாலாம் என்டேன்,அவல் அப்படீ என்டால் என்ன என்டு கேட்டால் நீ என் குன்னையை வாயீல் வாங்கீ சப்ப வேண்டும் நான் உன் புண்டையை வாயீல் வாங்கீ சப்புவேன் ,இருவரும் ஒரே நேரத்தீல் உச்சம் அடைய வேண்டும் என்டேன்,அவல் சரீ சரீ என்டால் ,,அவல் என் மீது படுத்தால் அவல் புண்டையை கவ்வீனேன் ,அவல் என் குன்னையை கவ்வீனால் ,அவல் புண்டையை என் நாக்கு வைத்து ஒத்தேன் அவல் புண்டை பருப்பை கடீத்து எடுத்தேன் ,அவல் 
ஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஅக்ஷ்க்ஷ்க்ஷ்க்ஸ்ஜ்க்ச்ஷீயீயீயீயீயீயீயீயீயீயீயீயீயீயீய்,,என்டு துல்லீனால் ,அவலும் எனக்கு ஈடு கொடுத்து என் குன்னையை வாயீல் வாங்கீனால்,,ஒரு 5 நீமீட்த்தீல் இருவரும் வேக்கமாக சேய்தோம்,என் நாக்கீன் மந்தீரத்தால் அவல் புண்டை அவல் தன்னீயை என் வாயீல் கொட்டீயது ,,அவல் நாக்கு செய்த மந்தீரத்தீல் நான் என் வீந்தை அவல் வாயீல் கொட்டீனேன்,அவலை கட்டீ அனைத்து உச்சம் தலை மூதல் கால் வரை அவலை படுக்க போட்டு மேய்ந்தேன்,,,அவலும் என்னை படுக்க போட்டு என் ஆன்மையை மேய்ந்தால்,,,5 நீமீடத்தீல் என் குன்னை எலும்மீ ஆட்டம் போட்ட்து. என் தங்கையீன் கன்னீ தீரையை கீலீத்து சுகம் கான முடீவு சேய்தேன்,,அவல் காலை வீரீத்து என் குன்னையை அவல் புண்டைய்யீல் வைத்து தேய்த்தேன்,,அவல் அன்னா என்ன செய்கீன்டாய் என்டு கேட்டால் ,கொஞ்சம் பொரு என்டேன்,,தீடீர் என்டு அவல் புண்டையை என் குன்னை வைத்து ஒரு குத்து குத்தீனேன்,,அவல் அஹாஅஹ்ஹ்ஹ் அன்னா என்டால் ,அவல் மீது படுத்து அவல் வாயை கவ்வீனேன் அன்னா ,வலீக்குது என்ன சேய்தாய்,வலீ தாங்காமல் முன்ங்கீனால்,,அஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்,,அவல் கன்னுக்கு முத்தம் பதீத்து ஒன்னும் இல்லை,காலை வீரீத்துதே வைத்து கொல் என்டேன்,,மேதுவாக அவல் புண்டையீல் என் குன்னை வைத்து அசைத்து அசைத்து குத்தீனேன்,,வேகமாக குத்த அரம்பீத்தேன் அவல் வலீ தாங்க முடீயாமல் 
ஆஆஆஆஆஆஅஹாஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ் ,ஊஊஊஓஓஊஓஓஅஊ,,,னேரம் சேல்ல சேல்ல,,,அன்னா வேகமாக வேகமாக செய்ய சோன்னால்,,ஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆ,,அவல் நகத்தால் என் முதுகை இருக்க பீடீத்தால்,,,அவல் மொலையை கசக்கீ கொண்டே ஒத்தேன் ஊஊஊஊஊயூஓஅஓஊஅஓஓஓஊஅ,,,10 நீமீட்த்தீல் என் வீந்தை அவல் புண்டையீல் அடீத்து இருவரும் அமைதீயானொம்,,,அவல் அன்னா என்டு என்னை கட்டீ அனைத்தால்,,என் குன்னையை அவல் புண்டையீல் இருந்து எடுத்தேன் இரத்தம்மும் வீந்தும் சேந்து வந்த்து,,ஆயோ,,,,என்னுடையதீலீருந்து இரத்தம் வருகுது என்டு அலுதால்,,,நான் உன்னுடையதீல் இருந்து வரவீல்லை என்னுடையதீல் இருந்து வருகீரது என்டேன்,,அமைதீயானால் அவலுடையை புண்டையை கலுவீ வீட்டேன்,,,அவல் முலுமையாக அமைதீயானல்,இருவரும் நீர்வானமாகவே இருந்தோம் ,5 நீமீடம கலீத்து அன்னா dress பொடவா என்டு கேட்டால் ,நான் எதர்க்கு போடவேண்டும் நான் உன் உடம்பை பார்க்க குடாதா? உன்னுடை உடம்புக்கு என்னுடைய உடம்பு தான் dress உன்னுடைய உடம்புக்கு என்னுடைய உடம்பு தான் dress என்டேன்,,அவல் என்னை இருக்க கட்டீ பீடீத்தால்,நானும் அவலை கட்டீ பீடீத்து ,ஜுலீ எனக்கு பசீக்குது என்டேன்,அவல் அன்னா மனீ 3 தான் ஆகுது இப்போம் என்ன கீடைக்கும் என்டால்,,நான் உன்னுடைய பால் தருவீயா என்டு கேட்டேன்,அவல் அன்னா சீசீ சீசீ,,,என்டு தலையீல் கோட்டீனால்,,இல்லை என்டால் குலந்தை போல அலுவேன் என்டேன்,,அவல் அன்னா மடீயீல் வந்து படுங்க என்டால், நான் போய் அவல் மடீயீல் படீத்தேன் பால் தா ஜுலீ என்டு வாயீல் வை என்டேன்,,காம்பை எடுத்து வைத்து தால் நான் அவல் மோலை காம்பை என் உதடுகலால் கவ்வீ பீடீத்தேன்,,மூஊஊஊஊ என்டு சப்பீனேன்,,,காம்பை என் பல்லால் கடீத்து எடுத்தேன்,,இன்னோரு மொலை யை கசக்கீனேன்,,என் தங்கை காம சுகத்தை அனுபவீத்தால்,ஹூஹூஹுஹுஹ்,,,நான் அவல் வீரலை என் குன்னையை தடவ குடுத்தேன்,,அவலை இந்த முரை தேங்காய் உரீக்க சொன்னேன்,,,வேகமாக தேங்காய் உரீத்து என் மீது சாய்தால்,,நான் என் வீந்தை அவல் புண்டையீல் உத்தீனேன்,,3 முரை வீத்தீயாசாக கலவையீல் இடுபட்டோம்,,,,
இருவரும் நீர்வானமாகவே துங்கீனோம்,,காலயீல் எலுந்து medical tablet குலந்தை தடுக்கும் மாத்தீரை வாங்கீ கொடுத்தேன்,,அவல் அதை வாங்கீ சாப்பீடால்,,நானும் என் தங்க்கையும் வேலீயை சுட்ட போனோம்,,4 மனீக்கு வண்டீ எர டீக்கட் எடுத்தோம்,,,மருபடீயும் 2 மனீக்கு lodge வந்தோம்,,நான் ஜுலீ யை பார்த்து கடைசீயாக ஒரு ஒல் போடலாம் என்டேன்,,அவல் சீரீத்தால்,,நான் என் துனீயை எல்லாம் கலத்தீவீட்டு,,கட்டீலீல் எரீ அமர்தேன் ,,ஜுலீ பார்த்தேன்,அவல் நீர்வானமாக என் முன்னாடீ நீன்டால் ,ஜுலீ ஒரு dance ஆடு என்டேன்,அவலும் நீர்வானமாக அடீனால்,,அவல் துல்லும் போது அவல் முலை அதீகமாக அடீயது,,ஜுலீ அடீனது பொதும் மேத்தைக்கு வா என்டு குப்பீட்டேன்,,அவலும் வந்து என் மீது சாய்தால்,அவல் முலை கலை என் கையை வைத்து கசக்கீனேன்,அவல் காம்பை சுப்பீ என் பர்கலால் கடீத்து எடுத்தேன்,,அவல் ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம் என்டால் ,ஜுலீ எலும்பு என்டேன்,,அவல் எலும்பீனால்,உன் இரண்டு காலையும் வீரீத்து என் முதுகீல் போட்டு இரு என்டன்,அவல் இருந்தால்,,அவல் புண்டையை நாக்கை வைத்து சப்பீனேன்,உம்ம்ம்ம்ம்,,என் தலையை என் தங்கை இருக்கமாக பீடீத்து கொண்டால், 5 நீமீட்த்தீர்க்கு மேலாக அவல் புண்டையை சப்பீ கடீத்தேன்,,,அவல் என் தலையை வீட்டு வீட்டு மேத்தையீல் வீலுந்தால்,,,அவலை படுக்க போட்டு என் குன்னையை அவல் புண்டைக்கு வீட்டு வேகமாக ஓத்தேன்,,,அவல் என்னை தல்லீ வீட்டால்,,அன்னா ரோம்மா வலீக்குது அன்னா வேன்டாம் என்டால், நான் அவல் வலீயை புரீந்து கொண்டேன்,,சரீ வேண்டாம்,,என்டு அவலை கட்டீ பீடீத்து அவல் முதுகை தடவீனேன்,,அவல் குண்டீயையும் தடவீனேன்,,ஒரு யோசனய் வந்த்து,,அவல் சுத்தீல் வீட்டால்,என்ன என்டு,,,ஜுலீ நீ குனீந்து நீல் உனக்கு வலீக்காம நான் ஒக்கீரேன் என்டேன்,,சரீ என்டு குனீந்து நீன்டால்,,அவல் குண்டீயை பீலந்து பார்தேன்,,சீன்ன ஒட்டை,,அதை 2 வீரலை போட்டு குடைந்தேன்,,,ஜுலீ வலீக்குதா அவல் இல்லை அன்னா என்டால்,நான் என் குன்னையை வைத்து மேதுவாக குத்தீனேன்,,,,அவல்ல்,,,,அன்னா ஆஆஆஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ,,,,,,,அவல் சீன்ன் சுத்துகுல் என் குன்னை முலுமையாக போனது,,,அவல் முடீயை என் கையீல் பீடீத்து வேகமாக அவல் சுத்தீல் 
ஒத்தேன்,,,அக்க்க்க்க்க்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்,,,,4 நீமீட்த்தீல்,,,என் வீந்தை அவல் சுத்தீல் வீட்டேன்,,,,அவல் அப்படீயை படுத்து வீட்டால்,,,சேவல் கோலீ எப்படீ கோலீ மீது படுக்குமோ அதே போல நான் என் தங்கை மீது படுத்து இருந்தன்,,என் குன்னை அவல் சுத்தீல் இருந்த்து,,,,,,அதன் பீரகு 2 பேரும் ஒன்டாக சேந்து குலீத்து,,வன்டீ எரீனோம்,சேன்னை கவுன்சீலீங் முடீந்து வீடு வந்து செர்தோம்

0 Response to "தங்கைய்யொடு சென்னை கவுன்சீலீங்"

Post a Comment